Fasáda

Prečo zatepľovať?

Zatepľovanie domov je logický dôsledok potreby zlepšením fyzického stavu budov, odstránením nedostatkové vyplývajúcich zo zanedbania údržby, snahy zabezpečiť technické parametre zodpovedajúce požiadavkám kladeným na stavebné konštrukcie budovy.

Hlavným dôvodom zatepľovaním domov je:

 zníženie potreby energie na vykurovanie (minimálne o 30%)
•  odstránením hygienických nedostatkové (plesne),
•  vytváraním podmienok tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty,
•  zníženie vplyvu teplotného rozdiely pôsobiaceho na nosné konštrukcie.

 

Uplatnením zateplenia všetkých stavebných konštrukcií, kde vznikaj tepelné straty, t.j. zateplením obvodového strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi nevykurovaným a vykurovaným priestorom, výmenou okien alebo ich úpravou v kombinácií s reguláciou v zásobovaním teplom možno dosiahnuť zníženie spotreby energie na vykurovanie o viac ako 50 %, ale len pri budovách postavených do roku 1983. Pri budovách postavených neskôr sa dá dosiahnuť zníženie spotreby energie približne o 30 až 40%.

Znižovanie spotreby energia má za priamy následok aj zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie domu, čo v konečnom dôsledku vedie k celkovým finančným úsporám. Zníženie spotreby
Energia na vykurovanie je výraznejším pri dosiahnutí rovnakých tepelnotechnických parametrov pri budovách s horšími pôvodnými tepelnotechnickými vlastnosťami.

Výsledkom aplikácie celoplošného tepelnoizolačného systému okrem zníženia nákladovo na vykurovanie je aj odstránenie hygienických nedostatkov prejavujúcich sa zatekaním, vlhnutím konštrukcie a plesňami. Výskytu plesní možné zabrániť v princípe dvoma opatreniami:

•  zvýšením povrchovej teploty na vnútornej stráne konštrukcie,
•  zníženie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti.

Zvyšovaním teploty na vnútornom povrchu stavebnej konštrukcie sa deje najmä: zlepšením tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie po ploche a v mieste tepelných mostov, zvýšením teploty vnútorného vzduchu v miestnosti, zvýšením prúdenia vzduchu v blízkosti povrchu stavebnej konštrukcie.

Účinne znížiť relatívna vlhkosť v miestnosti sa dá zmenou spôsobu vetrania. Rýchla výmena vonkajšieho vzduchu s nízkym obsahom vlhkosti v zimnom období zásadne ovplyvní celková vlhkosť vnútorného vzduchu. Zvýšená vlhkosť vnútorného vzduchu je dôsledkom procesov vo vnútornom prostredí, ako je napr. sprchovanie, varenie, umývanie, pranie atď.

Dôležitou súčasťou procesu zatepľenia je výmena okien na dome.

 

Typy tepelnoizolačných systémov

Odvetraný zatepľovací systém

V ponuke máme systém od nemckej spoločnosti Vinylit

Najpoužívanejší systém spoločnosti Vinylit je systém Vinytherm ktorý sa používa aj na bytové domy s podporou ŠFRB.

Realizuje sa suchým montážnym procesom. Skladá sa z tepelnoizolačnej vrstvy, kotviacej na nosnej konštrukcie, odvetranej vzduchovej vrstvy a obkladu. Tepelnoizolačné dosky sa osadzujú do roštu, konštrukcie ukotvenej do steny, ktorá je zvyčajne kovová, ale pri menších objektoch, ako sú rodinné domy, môže byt aj z dreva. Táto konštrukcia nesie fasádny obklad zároveň vytvára odvetrávaciu vzduchovú medzeru medzi tepelnoizolačné vrstvou a obkladom. Výsledný vzhľad zateplenej budovy závisí od zvoleného materiálu, veľkosti a tvaru obkladu. Používajú sa ľahké plastové alebo hliníkové profily (lamely), ale i kamenné, gressové alebo sklenené plátne (maloformátové alebo veľkoformátové plošné diely).

Odvetraný zatepľovací systém je fyzikálne účinnejší pri odvádzaní vodných pár, preto je niekedy jediným vhodným riešením pri budovách s vyššou relatívnou vlhkosťou vnútorných priestorov alebo pri starších budovách s trvalo zvýšenou vlhkosťou muriva. V praxi je však voľba tohto systému oveľa častejšie podmienená finančným estetickým hľadiskom. Bežne sa využíva najmä pri veľkých budovách, ktoré vďaka sklenenému alebo kamennému obkladu získajú reprezentatívny charakter. Pri menších objektoch je ich využite menej obvyklé práve vďaka špecifickému vzhľadu a aj pre vyššiu cenu v porovnaní s kontaktným zatepľovacím systémom.

Z praktického hľadiska patrí medzi prednosti montovaného zatepľovacieho systému:

- dlhá životnosť obkladu
– umývateľnosť fasády
– jednoduchá demontáž
– farebná stálosť
– rýchlosť práce (neobmedzujú procesy schnutia)
– bez údržbovosť
– nevznikanie plesní v dome
– možnosť výmeny poškodeného prvku, výmeny okien a podobne.

Kontaktný zatepľovací systém 

V ponuke máme systém od nemckej spoločnosti STO  

Spoločnosť Sto má niekoľko alternatív systémov, ktoré sa vyznačujú hlavne jednotlivými parametrami či konkrétnymi materiálmi spoločnosti STO.

Kontaktné zatepľovacie systémy predstavujú riešenie, pri ktorom sa priamo na tepelnoizolačné materiál, prilepený a ukotvený na stenu, nanesie tenkovrstvový omietkový systém vystužený sieťovinou. Výhodou tohto riešenia je nižšia cena, jednoduchší postup realizácie vzhľad fasády, ktorý sa ničím nelíši od iných tradičných povrchových uprav. Kontaktné zateplenie sa dá aplikovať na všetky druhy povrchov je vhodné na novostavby a aj na dodatočne zateplenie starších budov. Aby sa dosiahla požadovaná funkčnosť zateplenia a predišlo sa kondenzáciám vodných pár v murive (najmä pri použití polystyrénu), je pri tomto spôsobe zateplenia mimoriadne dôležitý správny návrh hrúbky tepelnoizolačného materiálu bezchybná realizácia všetkých detailov. Pozornosť je potrebné venovať aj kvalite podkladu, ktorý musí byt čistý, pevný, suchý a súdržný. V prípade nadmernej vlhkosti muriva je nutné najprv vykonať jeho sanáciu proti vlhkosti. Mrviacu sa omietku treba spevňovať penetračným náterom, pokiaľ sa odlupuje, je nutné poškodené časti odstrániť opraviť. Životnosť samotného zateplenia závisí od správnej technológie vyhotovenia a od kvality aplikovaných materiálov.